کاغذهای صافی آزمایشگاهی

کاغذهای صافی آزمایشگاهی استریل به صورت ورق در انواع مشهای مختلف در سایزهای گوناگون و صافی های سرسرنگی تک تک استریل در بسته بندی های 25 عددی از شرکت های مختلف.

 واتمن - سارتریوس - اس اس - آلبت - ام ان

JoomShaper